Dôležité informácie pred cestou

Dôležité upozornenie - cesty do zahraničia s deťmi !

Dňa 23.4.2012 vydalo Ministerstvo zahraničných vecí SR nasledujúce vyhlásenie:

Ministerstvo zahraničných vecí odporúča občanom žiadať o samostatné cestovné pasy pre deti

Dňom 26. júna 2012 vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2225/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Táto európska právna úprava bude mať prednosť pred úpravou v slovenskom zákone č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch, ktorý zatiaľ umožňuje vykonávať zápisy detí do cestovných pasov rodičov. V praxi to znamená, že zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí a príslušné útvary Policajného zboru v Slovenskej republike už od 26. júna 2012 nebudú vykonávať zápisy detí mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča.
Slovenská republika a niektoré ďalšie členské štáty EÚ zastávajú názor, že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonaného do 25. júna 2012, bude môcť takéto dieťa cestovať mimo územia Slovenska bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané. Slovensko však má už v súčasnosti viaceré signály o tom, že niektoré iné členské štáty schengenského priestoru majú v úmysle od 26. júna 2012 neuznávať zápisy detí v cestovnom doklade rodiča - čiže budú striktne vyžadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu. Slovenskí občania sa tak môžu stretnúť so závažnými problémami najmä pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých iných členských štátoch, ak nebudú mať aj ich deti mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady.

Ministerstvo zahraničných vecí SR preto odporúča občanom Slovenskej republiky - rodičom, ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia SR, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti.

 
UBYTOVANIE

V hoteloch, penziónoch, bungalovoch i apartmánoch nenahradzuje komfort vlastného bytu. Nárok na ubytovanie vzniká po predložení ubytovacieho poukazu VOUCHERU po 14. hodine v deň nástupu uvedenom na VOUCHERI. Klient je povinný opustiť izbu v deň odchodu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nedôjde k inej dohode s recepciou a delegátom CK. Toto je bežná hotelová prax, uplatňovaná na celom svete preto, aby mohli byť izby upratané a pripravené pre nových hostí. Klienti s kyvadlovou autobusovou dopravou musia čakať po opustení izieb až do večerných hodín na odchod kyvadlových autobusov. To vyžaduje, aby klient prejavil určitú dávku trpezlivosti a hlavne nápady, ako využiť posledný deň dovolenky pri mori. Klient je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení. Pokiaľ  klient odcestuje pred skončením pobytu, nemá nárok na vrátenie peňazí (s výnimkou poistnej udalosti).


VYBAVENIE HOTELOV A APARTMÁNOV

Hotely, bungalovy, pavilóny, penzióny a depandance ponúkajú obvykle ubytovanie zahrňujúce polpenziu (prípadne raňajky, all inclusive light, resp. all inclusive) bez chladničky a možnosti varenia v izbe (pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak). Apartmány ponúkajú ubytovanie s vlastnou stravou. Súčasťou každého apartmánu je kuchynka alebo kuchynský kút so základným vybavením. Kuchynské kúty alebo kuchynské linky sú vybavené chladničkou (väčšinou s otvoreným mraziarenským priestorom), sporákom (bez rúry na pečenie a odsávača pachov) a bez kuchynských prístrojov. K vybaveniu ďalej patrí príbor pre počet osôb, pre koľko je apartmán určený, riad, malý počet hrncov a jednoduchých kuchynských nástrojov. Kávovary nie sú k dispozícii. Chýbajúci inventár je potrebné nahlásiť v recepcii, resp. domácim. Obývacia spálňa v apartmáne je zväčša obývačka s jedálenským kútom, kuchynskou linkou a možnosťou spania pre 1 – 2 osoby. V apartmánoch obyčajne nie sú utierky, čistiace prostriedky a pod. Pokiaľ máte objednanú prístelku, treba zobrať na vedomie, že vo väčšine prípadov ju tvorí pohovka alebo rozkladacie kreslo. Pokiaľ je v izbe umiestnená prístelka, zmenšuje sa tým voľný priestor.


ROZDEĽOVANIE IZIEB

Rozdeľovanie izieb, prípadne apartmánov, je úlohou miestneho poskytovateľa služieb. Želaniam klientov preto nemusí vždy vyhovieť. Ak nie ste napriek našim snahám spokojní, obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo na nášho pobytového delegáta.


STRAVOVANIE

Klienti s polpenziou, plnou penziou, all inclusive light, resp. all inclusive začínajú prvú službu večerou. Poslednou službou pri polpenzii sú raňajky, pri plnej penzii, all inclusive light a all incluive je poslednou službou obed. Nápoje k jedlám spravidla nie sú zahrnuté v cene. Stravovanie sa poskytuje podľa normy zahraničného partnera.

DOPRAVA

Do všetkých pobytových miest je možné zvoliť si individuálnu dopravu. Autobusovú dopravu zabezpečujeme iba do niektorých pobytových miest. Každá prepravovaná osoba musí mať, s ohľadom na vlastnú bezpečnosť, svoje sedadlo.


AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Do väčšiny pobytových miest v Dalmácii, z našej ponuky, je zväčša zabezpečená kyvadlová doprava. Odchody autobusov sú vždy jeden deň pred začiatkom čerpania služieb v pobytových miestach. Doprava je nonstop s bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. Príchod autobusov do pobytových miest býva v niektorých prípadoch v skorých ranných hodinách. Ak autobus rozváža klientov do rôznych pobytových miest, doprava hostí do vzdialenejších miest môže trvať až do poludňajších hodín. Autobusová doprava je kyvadlová, takže až podľa času príchodu autobusov s novou skupinou sa stanovia doby odchodu autobusov z pobytového miesta.
Odchody autobusov z pobytových miest bývajú až vo večerných hodinách po povinnom odpočinku vodičov. Vzhľadom k možným nepredvídateľným okolnostiam počas cesty, ktoré v CK nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako napr. dopravná situácia na cestách, nadmerné čakanie na hraničných prechodoch, zhoršené klimatické podmienky a pod.), môže dôjsť k meškaniu dopravy pri ceste do ako i z pobytových miest oproti plánovaným časom príchodu, resp. odchodu. V nevyhnutných prípadoch má CK právo na zmenu zvozového miesta na území SR. Pri takejto zmene, ktorá má za následok zmenu pôvodne potvrdeného zvozového miesta klienta, preberá CK na seba náklady na autobusový lístok do najbližšieho možného miesta nástupu či výstupu, ktoré CK klientovi oznámi obratom pri vzniku takejto zmeny. V prípade potreby a v záujme efektívnejšej dopravy klientov do pobytových miest si CK vyhradzuje právo na možnosť prestupu klientov na území SR, resp. Chorvátska z autobusu do iného autobusu.


POBYTOVÁ TAXA

V Chorvátsku je povinným poplatkom každého hosťa staršieho ako 12 rokov. Pobytová taxa nie je zvyčajne zahrnutá v cene ubytovacích kapacít v našom katalógu a platí sa pri kúpe zájazdu v CK (pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak).


UBYTOVACÍ POUKAZ VOUCHER

Obdrží klient po zaplatení celej čiastky za pobyt – zájazd spoločne s pokynmi na cestu od CK najneskôr 7 dní pred odchodom. Ak klient kupuje zájazd v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK poskytne ubytovací poukaz spolu s pokynmi pri uzatváraní zmluvy, po zaplatení zájazdu. VOUCHER je dokladom pre poskytnutie služieb zahraničného partnera. V dokumente sú uvedené služby, ktoré si klienti zaplatili v našej CK a na ich čerpanie počas pobytu majú nárok. Pokiaľ klient svojvoľne ubytuje v izbe alebo apartmáne viac osôb, než je uvedené na VOUCHERI, berie na seba všetko riziko (postih, pokuta, vysťahovanie a pod. zo strany ubytovateľa), ktoré z toho vyplýva. Pred odchodom klienti prekontrolujú, či majú v poriadku všetky doklady a či sú vo VOUCHERI uvedené všetky služby, ktoré si v CK zaplatili. V prípade nejasností je potrebné včas sa informovať u zodpovedného pracovníka CK. Do VOUCHERU nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať, čokoľvek prepisovať alebo vpisovať. Akýkoľvek zásah do VOUCHERU mimo CK a mimo osôb oprávnených k zápisom znehodnocuje VOUCHER a robí ho neplatným.


POISTENIE

CK AQUAMARIN je poistená proti insolventnosti v poisťovni Union (garančný list nájdete tu). Účastníci zájazdov CK AQUAMARIN nemajú zahrnuté v cene cestovné poistenie. O možnostiach poistenia sa klienti môžu informovať pri predaji zájazdu u ktoréhokoľvek predajcu CK AQUAMARIN. V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie pripomíname, že aj naďalej je veľmi dôležité uzatvárať si pri cestách do tejto krajiny cestovné poistenie a nie sa spoliehať len na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) pretože ten: nekryje náklady na prípadnú spoluúčasť; nekryje náklady na prevoz do Slovenskej republiky; je ho možné využiť len v zmluvných zdravotníckych zariadeniach; prináša pre poistenca rovnaké povinnosti a obmedzenia, ako majú miestni poistenci.


DELEGÁTI CK

Vo vybraných strediskách, ktoré CK ponúka, bude vo vypísaných termínoch a hodinách k dispozícii jej delegát alebo sprievodca, resp. delegát z partnerskej CK. Prostredníctvom informačnej tabule bude delegát poskytovať potrebné informácie (napr. informačné stretnutia, miesto, kde je delegát ubytovaný, kde je možné v prípade nevyhnutnosti nechať odkaz, informácie o odchodoch atď.) Túto informačnú tabuľu odporúča CK priebežne sledovať počas pobytu. Delegát ponúka na tabuli možnosti výletov miestnych organizátorov, pre ktorých môže sprostredkovávať rezerváciu. CK AQUAMARIN je v tomto prípade len sprostredkovateľ a nepreberá žiadnu zodpovednosť za priebeh výletov. CK tiež nepreberá zodpovednosť za nerešpektovanie písomných pokynov delegáta.


REKLAMÁCIE

Snažíme sa zabezpečiť vybrané objekty na požadovanej úrovni. Ak by sa napriek tomu vyskytli nejaké nedostatky, je potrebné ich ohlásiť ihneď nášmu pobytovému delegátov (ktorý sa bude snažiť ich ihneď odstrániť) alebo v recepcii ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ ich nebude možné odstrániť priamo na mieste, spíše pobytový delegát s klientom písomný záznam. Potvrdený záznam predloží objednávateľ pri uplatnení práva na reklamáciu. Svoje nároky na reklamáciu musí klient písomne uplatniť v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prí pade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. V záujme predchádzania nedorozumeniam, ktoré vznikajú pri reklamáciách, CK odporúča klientom, aby sa dôkladne oboznámili s článkom „Reklamácie“ uvedeným vo „Všeobecných zmluvných podmienkach“, ktoré sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.


OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dovoľujeme si upozorniť, že obdobie pred a po sezóne prináša veľa výhodných cien. Niektoré zariadenia kvôli nízkemu počtu hostí môžu svoje služby obmedziť (napr. zrušenie stravovania formou švédskych stolov alebo vypnutie klimatizácie, vypustenie vonkajších bazénov a pod.). Rovnako bary, taverny, diskotéky a zariadenia, ponúkajúce ďalšie doplnkové služby, nemusia byť v prevádzke. O všetkých týchto záležitostiach rozhoduje vedenie daného ubytovacieho za riadenia bez vplyvu našej CK. Na základe našich doterajších skúseností vieme, že počas letných prázdnin dochádza vo všetkých pobytových miestach na Jadrane k obrovskému nárastu počtu hostí. Z tohto dôvodu, v záujme zvýšenia pohodlia a pokoja počas cesty do Chorvátska, tak i počas samotného pobytu, odporúčame pozorný výber termínov a miesta pobytu a všetkých okolností s ním spojených. Vo všetkých týchto prípadoch radi podáme presné informácie. Počas pobytu na Jadrane budete mať určite možnosť zoznámiť sa s mentalitou a zvyklosťami ľudí, ktoré sú typické pre južné štáty. K dovolenke patrí i večerná zábava v baroch, diskotékach a nočných kluboch, čo môže spôsobovať hluk do neskorých nočných hodín. Ten, kto sa vydá na cesty, musí rátať i s tým, že stráca na určitú dobu pohodlie vlastného bytu a že sa bude musieť prispôsobiť novému prostrediu, strave, mentalite ľudí, flóre a faune v mieste, ktoré si pre svoju dovolenku vybral. Vzhľadom k tomu, že cenné predmety ako šperky, peniaze, cestovné doklady a pod. zvyčajne nie sú poistené, odporúčame využívať hotelové trezory, ktoré sú vo väčšine ubytovacích zariadení.


REZERVÁCIA – MAX. 3 DNI

Zájazd si môžete rezervovať osobne, telefonicky, telefaxom alebo e-mailom. V prípade, že stanovenú rezerváciu nepotvrdíte uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu a zaplatením zálohy a doplatku do stanoveného termínu, je rezervácia zrušená.


PREKNIHOVANIE

Zmena už potvrdenej Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorou sa mení meno niektorého z prihlásených klientov, pričom miesto i termín zostávajú, sa považuje za preknihovanie. Zmeny termínov a miest zájazdov, zmeny typu ubytovania a zmeny druhu dopravy sa posudzujú ako preknihovanie, ak ide o zmenu uskutočnenú v lehote do 31 dní pred začiatkom zájazdu. Ak ide o zmenu uskutočnenú v lehote 30 a menej dní, posudzuje sa táto zmena ako storno a vzťahujú sa na ňu stornopoplatky. Klient je povinný zaplatiť poplatky za každé preknihovanie v súlade so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami“.


STORNOPOPLATKY

Pri zakúpení služieb sa nezabudnite oboznámiť so stornopoplatkami pre prípad zrušenia týchto služieb, ktoré sú uvedené vo „Všeobecných zmluvných podmienkach“.


OCHORENIE V ZAHRANIČÍ

Pred cestou Vám odporúčame uzavrieť komerčné cestovné poistenie, ktorého súčasťou je aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Nemocnice spravidla uznávajú doklady vystavené komerčnou poisťovňou. Ak je potrebné lekársky účet zaplatiť priamo na mieste, po príchode domov Vám poisťovňa výdavky preplatí.


ŽELANIE KLIENTA

Želania klientov sú vždy uvedené ako požiadavka a preto nie sú zahrnuté v partnerských zmluvách. Podľa možnosti sa berie ohľad na požiadavky klientov, ale bez záruky zo strany CK AQUAMARIN.


HLUK POČAS HLAVNEJ SEZÓNY

Hlavne v júli a v auguste je potrebné v turistických centrách počítať so zvýšeným počtom turistov a dopravných prostriedkov, nakoľko sú v celej Európe prázdniny. Aj v pokojnejších miestnych častiach, prípadne dovolenkových objektoch je potrebné rátať so zvýšenou hlučnosťou niekedy až do ranných hodín. Preto by sa klienti, vyhľadávajúci ticho, mali dovolenke v týchto mesiacoch vyhýbať a smerovať svoju dovolenku pred a po hlavnej sezóne.

Dieťa zdarmaTip CK
Kontakt

CK AQUAMARIN

Horná 44
974 01  Banská Bystrica
call centrum:

0903 459 459

e-mail: aquamarin@aquamarin.sk

PoUtStŠtPiSoNe
: