Cestovné poistenie UNION

V prípade, že máte záujem uzavrieť pri kúpe zájazdu  alebo služby cestovného ruchu cestovné poistenie, ponúkame Vám možnosť uzavrieť cestovné poisteniu pre účastníkov zájazdov od spoločnosti UNION.

V roku 2021 ponúkame od spoločnosti UNION okrem základného balíka poistenia A1 aj nový balík poistenia a to A1 PANDEMIC.

Nový balík poistenia A1 PANDEMIC je rozšírenie základného balíka poistenia A1 - s rozšíreným krytím nákladov spojených s ochorením klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia alebo pandémia (napr. COVID-19) alebo s podozrením na toto ochorenie, a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové.

Nový balík poistenia A1 PANDEMIC rozširuje základný balík poistenia A1 o nasledujúce riziká: 

Poistenie

Rozsah poistenia

Poistná suma

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti v prípade ochorenia, ktoré je klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/ pandémia alebo v prípade podozrenia na toto ochorenie v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové

50 000 €

b) ubytovanie poisteného v zahraničí v prípade, že bola nariadená karanténa poisteného. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o vhodnom ubytovacom zariadení.

50 € / 1 noc
max.14 nocí

Poistenie storna zájazdu

a) nariadená karanténa poisteného na území Slovenskej republiky alebo v krajine trvalého pobytu poisteného trvajúca v čase nástupu na zájazd

b) nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom alebo cestovnou kanceláriou poisteným v čase nástupu na zájazd (napr. kontrola pred nástupom do hromadného dopravného prostriedku)

80% stornopoplatku
max. 1 000 € / osoba
spolu max. 3 000 €

Poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

a) cestovné náklady na dopravenie poisteného do vlasti po ukončení pôvodne predpokladaného termínu konania zájazdu z dôvodu karantény poisteného, ak poistený nebude môcť využiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok, najneskôr však 14 dní po ukončení predpokladaného termínu konania zájazdu. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o spôsobe prepravy a použitom dopravnom prostriedku.

450 € / osoba
spolu max 2 000 €

Balík poistenia A 1 PANDEMIC sa vzťahuje na všetky krajiny sveta v súlade so zvolenou územnou platnosťou poistenia, a to bez ohľadu na epidemiologickú situáciu v cieľovej alebo tranziznej krajine.
UPOZORNENIE: Balík poistenia A1 PANDEMIC nie je možné doobjednať pre osobu nad 70 rokov. Balík poistenia A1 PANDEMIC nie je možné doobjednať, ak by poistená osoba dovŕšila 70 rokov do skončenia poistenia.
Nárok na poistné plnenie z balíka poistenia A1 PANDEMIC vznikne za podmienky, že:
- vycestovanie nastalo z územia Slovensej republiky alebo z krajiny trvalého pobytu poisteného a v čase platnosti poistnej zmluvy. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
- škodová udalosť bola hlásená poisťovateľovi alebo poskytovateľovi asistenčných služieb (Eurocross Assistance Czech Republic) najneskôr 24 hodín po vzniku podozrenia, resp. po nariadení karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia / pandémia. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

 

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov  a ďalšie dokumenty k poisteniu si môžete stiahnuť tu:

 

Union

Cestovné poistenie vs. Európsky preukaz zdravotného poistenia

 

Výhody komerčného cestovného poistenia UNION oproti Európskemu preukazu zdravotného poistenia