Cestovné poistenie UNION

V prípade, že máte záujem uzavrieť pri kúpe zájazdu  alebo služby cestovného ruchu cestovné poistenie, ponúkame Vám možnosť uzavrieť cestovné poisteniu pre účastníkov zájazdov od spoločnosti UNION.

Aj v roku 2022 ponúkame od spoločnosti UNION okrem základného balíka poistenia A1 aj  balík poistenia A1 PANDEMIC.

Balík poistenia A1 PANDEMIC je rozšírenie základného balíka poistenia A1 - s rozšíreným krytím nákladov spojených s ochorením klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia alebo pandémia (napr. COVID-19) alebo s podozrením na toto ochorenie, a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové.

Balík poistenia A1 PANDEMIC rozširuje základný balík poistenia A1 o nasledujúce riziká: 

Poistenie

Rozsah poistenia

Poistná suma

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

a) ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu,          hospitalizácia a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu, preprava do a zo zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti v prípade ochorenia, ktoré je klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/ pandémia alebo v prípade podozrenia na toto ochorenie v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové (podľa časti B, čl. 1, bod 2 VPPCPUZ/0218)

50 000 €

b) ubytovanie poisteného v zahraničí v prípade, že bola nariadená karanténa poisteného. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o vhodnom ubytovacom zariadení.

50 € / 1 noc
max. 500 €

Poistenie storna zájazdu

a) nariadená karanténa poisteného na území Slovenskej republiky alebo v krajine trvalého pobytu poisteného trvajúca v čase nástupu na zájazd

b) nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom alebo cestovnou kanceláriou poisteným v čase nástupu na zájazd (napr. kontrola pred nástupom do hromadného dopravného prostriedku)

80% stornopoplatku
v prípade poistenia podľa časti F čl. 4, bod 2 VPPCPUZ/0218*
max. 1 000 € / osoba
spolu max. 3 000 €

Poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

a) cestovné náklady na dopravenie poisteného do vlasti po ukončení pôvodne predpokladaného termínu konania zájazdu z dôvodu karantény poisteného, ak poistený nebude môcť využiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok, najneskôr však 14 dní po ukončení predpokladaného termínu konania zájazdu. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vopred rozhodnúť o spôsobe prepravy a použitom dopravnom prostriedku. (podľa časti G, ods. ll, čl. 1, bod 1 VPPCPUZ/0218*)

450 € / osoba
spolu max. 2 000 €

Balík poistenia A 1 PANDEMIC sa vzťahuje na všetky krajiny sveta v súlade so zvolenou územnou platnosťou poistenia, a to bez ohľadu na epidemiologickú situáciu v cieľovej alebo tranziznej krajine.
Nárok na poistné plnenie z balíka poistenia A1 PANDEMIC vznikne za podmienky, že:
- vycestovanie nastalo z územia Slovensej republiky alebo z krajiny trvalého pobytu poisteného a v čase platnosti poistnej zmluvy. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
- škodová udalosť bola hlásená poisťovateľovi alebo poskytovateľovi asistenčných služieb (Eurocross Assistance Czech Republic) najneskôr 24 hodín po vzniku podozrenia, resp. po nariadení karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia / pandémia. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov  a ďalšie dokumenty k poisteniu si môžete stiahnuť tu:

 

Union

Cestovné poistenie vs. Európsky preukaz zdravotného poistenia

 

Výhody komerčného cestovného poistenia UNION oproti Európskemu preukazu zdravotného poistenia