Dôležité informácie pred cestou do Chorvátska

PODMIENKY VSTUPU DO CHORVÁTSKA

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom výlučne s podobizňou tváre (fotografiou). Všetci občania vrátane maloletých detí musia mať vlastný cestovný doklad. Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

Aktuálne informácie nájdete na www.mzv.sk/chorvatsko


UBYTOVANIE

V hoteloch, penziónoch, bungalovoch i apartmánoch nenahradzuje komfort vlastného bytu. Nárok na ubytovanie vzniká po predložení ubytovacieho poukazu VOUCHERU po 14. hodine v deň nástupu uvedenom na VOUCHERI. Cestujúci je povinný opustiť izbu v deň odchodu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nedôjde k inej dohode s recepciou a delegátom CK. Toto je bežná hotelová prax, uplatňovaná na celom svete preto, aby mohli byť izby upratané a pripravené pre nových hostí. Cestujúci, ktorí cestujú kyvadlovou autobusovou dopravou musia čakať po opustení izieb až do večerných hodín na odchod kyvadlových autobusov. To vyžaduje, aby cestujúci prejavil určitú dávku trpezlivosti a hlavne nápady, ako využiť posledný deň dovolenky pri mori. Cestujúci je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení. Pokiaľ  cestujúci odcestuje pred skončením pobytu, nemá nárok na vrátenie peňazí (s výnimkou poistnej udalosti).


VYBAVENIE HOTELOV A APARTMÁNOV

Hotely, bungalovy, pavilóny, penzióny a depandance ponúkajú obvykle ubytovanie zahrňujúce polpenziu (prípadne raňajky, all inclusive light, resp. all inclusive) bez chladničky a možnosti varenia v izbe (pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak). Apartmány ponúkajú ubytovanie bez stravy. Súčasťou každého apartmánu je kuchynka alebo kuchynský kút so základným vybavením. Kuchynské kúty alebo kuchynské linky sú vybavené chladničkou (väčšinou s otvoreným mraziarenským priestorom), sporákom (bez rúry na pečenie a odsávača pachov) a bez kuchynských prístrojov. K vybaveniu ďalej patrí príbor pre počet osôb, pre koľko je apartmán určený, riad, malý počet hrncov a jednoduchých kuchynských nástrojov. Kávovary nepatria k štandardnému vybaveniu apartmánov. Chýbajúci inventár je potrebné nahlásiť v recepcii, resp. domácim. Obývacia spálňa v apartmáne je zväčša obývačka s jedálenským kútom, kuchynskou linkou a možnosťou spania pre 1 – 2 osoby. V apartmánoch zvyčajne nie sú utierky, čistiace prostriedky a pod. Pokiaľ máte objednanú prístelku, treba zobrať na vedomie, že vo väčšine prípadov ju tvorí pohovka alebo rozkladacie kreslo. Pokiaľ je v izbe umiestnená prístelka, zmenšuje sa tým voľný priestor.


ROZDEĽOVANIE IZIEB

Rozdeľovanie izieb, prípadne apartmánov, je úlohou miestneho poskytovateľa služieb. Želaniam cestujúcich preto nemusí vždy vyhovieť. Ak nie ste napriek našim snahám spokojní, obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo na nášho pobytového delegáta.


STRAVOVANIE

Cestujúci s polpenziou, plnou penziou, all inclusive light, resp. all inclusive začínajú prvú službu večerou. Poslednou službou pri polpenzii sú raňajky, pri plnej penzii, all inclusive light a all incluive je poslednou službou obed. Nápoje k jedlám spravidla nie sú zahrnuté v cene. Stravovanie sa poskytuje podľa normy zahraničného partnera.

DOPRAVA

Do všetkých pobytových miest je možné zvoliť si individuálnu dopravu. Autobusovú dopravu zabezpečujeme iba do niektorých pobytových miest. Každá prepravovaná osoba musí mať, s ohľadom na vlastnú bezpečnosť, svoje sedadlo.


AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Do vybraných pobytových miest v Dalmácii je zväčša zabezpečená kyvadlová autobusová doprava. Odchody autobusov sú vždy jeden deň pred začiatkom čerpania služieb v pobytových miestach. Doprava je nonstop s bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. Príchod autobusov do pobytových miest býva v niektorých prípadoch v skorých ranných hodinách. Ak autobus rozváža cestujúcich do rôznych pobytových miest, doprava cestujúcich do vzdialenejších miest môže trvať až do poludňajších hodín. Autobusová doprava je kyvadlová, takže až podľa času príchodu autobusov s novou skupinou sa stanovia časy odchodu autobusov z pobytového miesta.
Odchody autobusov z pobytových miest bývajú až vo večerných hodinách po povinnom odpočinku vodičov. Vzhľadom k možným nepredvídateľným okolnostiam  počas cesty, ktoré v CK nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako napr. dopravná situácia na cestách, nadmerné čakanie na hraničných prechodoch, zhoršené klimatické podmienky a pod.), môže dôjsť k meškaniu dopravy pri ceste do ako i z pobytových miest oproti plánovaným časom príchodu, resp. odchodu.
V nevyhnutných prípadoch má CK právo na zmenu zvozového miesta na území SR. Pri takejto zmene, ktorá má za následok zmenu pôvodne potvrdeného zvozového miesta cestujúceho preberá CK na seba náklady na autobusový lístok do najbližšieho možného miesta nástupu či výstupu, ktoré CK cestujúcemu oznámi obratom pri vzniku takejto zmeny. V prípade potreby a v záujme efektívnejšej dopravy cestujúcich do pobytových miest si CK vyhradzuje právo na možnosť prestupu cestujúcich na území SR, resp. Chorvátska z autobusu do iného autobusu.


POBYTOVÁ TAXA

V Chorvátsku je povinným poplatkom každého cestujúceho staršieho ako 12 rokov. Pobytová taxa nie je zvyčajne zahrnutá v cene ubytovacích kapacít v našom katalógu a platí sa pri kúpe zájazdu v CK (pokiaľ v ponuke nie je uvedené  inak).

UBYTOVACÍ POUKAZ VOUCHER

Obdrží cestujúci po zaplatení celej čiastky za pobyt – zájazd spoločne s pokynmi na cestu od CK najneskôr 7 dní pred odchodom. Ak cestujúci kupuje zájazd  v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK poskytne ubytovací poukaz spolu s pokynmi pri uzatváraní zmluvy, po zaplatení zájazdu. VOUCHER je dokladom pre poskytnutie služieb zahraničného partnera. V dokumente sú uvedené služby, ktoré si cestujúci zaplatili v našej CK a na ich čerpanie majú počas pobytu nárok. Pokiaľ cestujúci svojvoľne ubytuje v izbe alebo apartmáne viac osôb, než je uvedené na VOUCHERI, berie na seba všetko riziko (postih, pokuta, vysťahovanie a pod. zo strany ubytovateľa), ktoré z toho vyplýva. Pred odchodom cestujúci prekontrolujú, či majú v poriadku všetky doklady a či sú vo VOUCHERI uvedené všetky služby, ktoré si v CK zaplatili. V prípade nejasností je potrebné sa včas informovať u zodpovedného pracovníka CK. Do VOUCHERU nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať, čokoľvek prepisovať alebo vpisovať. Akýkoľvek zásah do VOUCHERU mimo CK a mimo osôb oprávnených k zápisom znehodnocuje VOUCHER a robí ho neplatným.


POISTENIE

CK AQUAMARIN má uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku v poisťovni Union (garančný list je tu). V cene zájazdov CK AQUAMARIN nie je zahrnuté komerčné cestovné poistenie. O možnostiach poistenia sa cestujúci môžu informovať pri zakúpení zájazdu u ktoréhokoľvek predajcu CK AQUAMARIN. V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie pripomíname, že aj naďalej je veľmi dôležité uzatvárať si pri cestách do tejto krajiny cestovné poistenie a nie sa spoliehať len na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) pretože ten: nekryje náklady na prípadnú spoluúčasť; nekryje náklady na prevoz do Slovenskej republiky; je ho možné využiť len v zmluvných zdravotníckych zariadeniach; prináša pre poistenca rovnaké povinnosti a obmedzenia, ako majú miestni poistenci, nezahŕňa poistenie storna zájazdu. Bližšie informácie o cestovnom poistení nájdete tu.


DELEGÁTI CK

Vo vybraných strediskách, ktoré CK ponúka, bude vo vypísaných termínoch a hodinách k dispozícii jej delegát alebo sprievodca, resp. delegát z partnerskej CK. Prostredníctvom informačnej tabule bude delegát poskytovať potrebné informácie. Túto informačnú tabuľu odporúča CK priebežne sledovať počas pobytu.
Delegát ponúka na tabuli možnosti výletov miestnych organizátorov, pre ktorých môže sprostredkovávať rezerváciu. CK AQUAMARIN je v tomto prípade len sprostredkovateľ a nepreberá žiadnu zodpovednosť za priebeh výletov. CK tiež nepreberá zodpovednosť za nerešpektovanie písomných pokynov delegáta.


REKLAMÁCIE

Snažíme sa zabezpečiť vybrané objekty na požadovanej úrovni. Ak by sa napriek tomu vyskytli nejaké nedostatky, je potrebné ich ohlásiť ihneď nášmu pobytovému delegátovi (ktorý sa bude snažiť ich ihneď odstrániť) alebo v recepcii ubytovacieho zariadenia, resp. u majiteľov súkromných apartmánov. Pokiaľ ich nebude možné odstrániť priamo na mieste, spíše pobytový delegát s cestujúcim písomný záznam. Potvrdený záznam predloží cestujúci pri uplatnení práva na reklamáciu v CK. Svoje nároky na reklamáciu si cestujúci písomne uplatní v CK bezodkladne, najneskôr však do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. V záujme predchádzania nedorozumeniam, ktoré vznikajú pri reklamáciách, CK odporúča cestujúcim, aby sa dôkladne oboznámili s článkom „Reklamačné konanie, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu“ uvedeným vo „Všeobecných zmluvných podmienkach“, ktoré sú súčasťou Zmluvy o zájazde.

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dovoľujeme si upozorniť, že obdobie pred a po sezóne prináša veľa výhodných cien. Niektoré zariadenia kvôli nízkemu počtu hostí môžu svoje služby obmedziť (napr. zrušenie stravovania formou švédskych stolov alebo vypnutie klimatizácie, vypustenie vonkajších bazénov a pod.). Rovnako bary, taverny, diskotéky a zariadenia ponúkajúce ďalšie doplnkové služby, nemusia byť v prevádzke. O všetkých týchto záležitostiach rozhoduje vedenie daného ubytovacieho za riadenia bez vplyvu našej CK. Na základe našich doterajších skúseností vieme, že počas letných prázdnin dochádza vo všetkých pobytových miestach na Jadrane k obrovskému nárastu počtu hostí. Z tohto dôvodu, v záujme zvýšenia pohodlia a pokoja počas cesty do Chorvátska, tak i počas samotného pobytu, odporúčame pozorný výber termínov a miesta pobytu a všetkých okolností s ním spojených. Vo všetkých týchto prípadoch radi podáme presné informácie. Počas pobytu na Jadrane budete mať určite možnosť zoznámiť sa s mentalitou a zvyklosťami ľudí, ktoré sú typické pre južné štáty. K dovolenke patrí i večerná zábava v baroch, diskotékach a nočných kluboch, čo môže spôsobovať hluk do neskorých nočných hodín. Ten, kto sa vydá na cesty, musí rátať i s tým, že stráca na určitú dobu pohodlie vlastného bytu a že sa bude musieť prispôsobiť novému prostrediu, strave, mentalite ľudí, flóre a faune v mieste, ktoré si pre svoju dovolenku vybral. Vzhľadom k tomu, že cenné predmety ako šperky, peniaze, cestovné doklady a pod. zvyčajne nie sú poistené, odporúčame využívať hotelové trezory, ktoré sú vo väčšine ubytovacích zariadení.


REZERVÁCIA

Zájazd si môžete rezervovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že stanovenú rezerváciu nepotvrdíte uzatvorením Zmluvy o zájazde a zaplatením zálohy a doplatku do stanoveného termínu, je rezervácia zrušená.


OCHORENIE V ZAHRANIČÍ

Pred cestou Vám odporúčame uzavrieť komerčné cestovné poistenie, ktorého súčasťou je aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Nemocnice spravidla uznávajú doklady vystavené komerčnou poisťovňou. Ak je potrebné lekársky účet zaplatiť priamo na mieste, po príchode domov Vám poisťovňa výdavky preplatí.


HLUK POČAS HLAVNEJ SEZÓNY

Najmä v júli a v auguste je potrebné v turistických centrách počítať so zvýšeným počtom turistov a dopravných prostriedkov, nakoľko sú v celej Európe prázdniny. Aj v pokojnejších miestnych častiach, prípadne dovolenkových objektoch je potrebné rátať so zvýšenou hlučnosťou niekedy až do ranných hodín. Preto by sa cestujúci, vyhľadávajúci ticho, mali dovolenke v týchto mesiacoch vyhýbať a smerovať svoju dovolenku pred a po hlavnej sezóne.