Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Spracúvanie Vašich osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článku 13 a 14 nariadenia. 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Mgr. Eva Samborská – AQUAMARIN,  so sídlom: Horná 44, 974 01 Banská Bystrica, IČO 14157047, zapísaná na OÚ v Banskej Bystrici, vložka č.: 601-2939 (ďalej len „prevádzkovateľ“)  je správcom Vašich osobných údajov, čo znamená, že spracúva osobné údaje a zodpovedá za ne.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým na účely:

Účel:

ponuka, predaj a realizácia zájazdov ako kombinácie služieb a poskytovanie samostatných služieb cestovného ruchu (zmluva o zájazde, zmluva o samostatnej službe cestovného ruchu, vernostné programy)

Právny základ:

-     spracúvanie osobných údajov cestujúcich sa vykonáva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy) 

-     čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  - oprávnený záujem

-     čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  - splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ( zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zoznam údajov:

titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, kópia pasu (na účely vybavenia víz), štátna príslušnosť, údaje o bankovom účte (pri vrátení peňazí – v prípade odstúpenia od zmluvy), podpis, údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov)

Doba uchovávania údajov:

10 rokov

 

Účel:

sprostredkovania poistenia medzi zákazníkom a poisťovacou spoločnosťou

Právny základ:

spracúvanie osobných údajov cestujúcich sa vykonáva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy)

Zoznam údajov:

titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo (ak ho poisťovňa vyžaduje), telefónne číslo, podpis

Doba uchovávania údajov:

10 rokov

 

Účel:

marketingová komunikácia so zákazníkom (zasielanie ponúk, tlačených katalógov, newsletterov)

Právny základ:

súhlas Vašej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Zoznam údajov:

titul, meno a priezvisko, poštová adresa, telefón, e-mailová adresa

Doba uchovávania údajov:

5 rokov

 

Účel:

spracúvanie účtovných dokladov

Právny základ:

plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  a to:

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zoznam údajov:

titul, meno a priezvisko, poštová adresa, číslo bankového účtu

Doba uchovávania údajov:

10 rokov

 

Účel:

reklamácie

Právny základ:

§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam údajov:

titul, meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa

Doba uchovávania údajov:

10 rokov

 

3. Príjemci osobných údajov

Vaše osobné údaje budú poskytované iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s CK, ktoré sú tiež v úlohe správcov osobných údajov.

Jedná sa o:

 • zahraničných partnerov, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme služby uvedené v zmluve o zájazde, resp. v zmluve o poskytnutí samostatných služieb cestovného ruchu (t.j.  zahraničné partnerské CK, ubytovacie zariadenia),
 • ďalšie subjekty zaisťujúce služby k zájazdu, ako sú napr. autobusoví prepravcovia, delegáti,
 • cestovné agentúry/kancelárie, prostredníctvom, ktorých ste si u nás objednali zájazd, ktorý organizuje naša CK
 • poisťovňu UNION a.s., pokiaľ si u nás objednáte poistenie,
 • cestovné kancelárie organizujúce zájazd, ktorý ste si u nás zakúpili ako u sprostredkovateľskej CK
 • naši zmluvný partneri, ktorých potrebujeme pre bežné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov, najmä – účtovnícka firma, správca web stránky, správca informačných technológií,
 • v nevyhnutnom rozsahu iné subjekty v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (polícia, súdy  atď.).

4. Ako spracúvané osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov sa jedná o osobné  údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci:

 • objednávky zájazdu, resp. objednávky samostatnej služby cestovného ruchu,
 • Vašej registrácie k odberu newslettera,
 • pri elektronickej, či telefonickej komunikácii,
 • v rámci návštevy našej CK,
 • poskytla nám ich sprostredkovateľská CA/CK, kde ste si zájazd organizovaný našou CK zakúpili,
 • poskytla nám ich iná osoba, ktorá vo Váš prospech objednala zájazd alebo samostatné služby cestovného ruchu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sme získali od inej fyzickej osoby ako napríklad od objednávateľa zájazdu, iného cestujúceho a podobne, osoby poskytujúce Vaše osobné údaje vyhlasujú, že sú Vami splnomocnené na poskytnutie osobných údajov, aby sa mohla uzatvoriť zmluva o zájazde, alebo poskytnúť samostatná služba cestovného ruchu, ktorú si máte záujem objednať a ste nimi informovaní o zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa.

5. Cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Viac sa dozviete na našej stránke zásad používania súborov cookie.

6. Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov?

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
(i) e-mailovou správou zaslanou na adresu aquamarin@aquamarin.sk, 
(ii) telefonicky +421903459459,  
(iii) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa,
(iv) osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali. 

Právo na prístup
 - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na tieto informácie: 
(i) účely spracúvania;
(ii) kategórie Vašich osobných údajov; 
(iii) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 
(iv) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; 
(v) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 
(vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 
(vii) ak sa osobné údaje nezískali od Vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 (viii) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vašu osobu.

Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade, ak:
(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
(ii) v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez vášho súhlasu;
(iii) namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
(iv) namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
(v) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
(vi) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
(vii) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, a to:
(i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť; 
(ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia; 
(iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; 
(iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody  prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Vyššie uvedené práva máte v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 nariadenia.
Svoje práva si môžete uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky, cez tieto kontaktné údaje: 
telefonický kontakt: +421903459459
e-mailový kontakt: aquamarin@aquamarin.sk 
adresa na zasielanie písomností: Mgr. Eva Samborská – AQUAMARIN,  Horná 44, 974 01 Banská Bystrica.
Ak požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní Vašej totožnosti.

Ak ste naďalej presvedčený, že Vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.